Programs

Undergraduate Programs

Graduate Programs

International Programs

Events

News


Back

รายวิชา 261 206 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 | นักศึกษานำเสนอผลงาน และรับฟังข้อแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ARUP Hong Kong

คุณ Dennis Ho, ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก บริษัท ARUP HK ให้เกียรติร่วมตรวจผลงานนักศึกษา และให้คำแนะนำในการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษา ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 8  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับ Universitas Kristen Petra ประเทศอินโดนีเซีย และ Tung Hai University ไต้หวัน โดยมีพื้นที่กรณีศึกษาสำหรับการทดลองออกแบบ คือ เมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย และเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรองศาสตรจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา  สนับสนุนโดย โครงการส่งเสริม และพัฒนาความเป็นนานาชาติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re Inventing University) มหาวิทยาลัยศิลปากร และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

Tuesday, 03 October 2023