ศิลปินแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ เสนอ นิลเดช

รองศาสตราจารย์ เสนอ นิลเดช

 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี)  ประจำปี 2559

อาจารย์ วนิดา พึ่งสุนทร

อาจารย์ วนิดา พึ่งสุนทร

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะสถาปัตยกรรม แบบประเพณี)  ประจำปี 2546

รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม  ประจำปี 2543

 

 


รายนามคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2501  ศาสตราจารย์ พระพรหมพิจิตร (พรหม พรหมพิจิตร) 

พ.ศ. 2501 - พ.ศ.2507  (รักษาราชการแทนคณบดี)  ศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์

พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2515 ศาสตราจารย์ นาวาเอก สมภพ ภิรมย์ ร.น. 

พ.ศ. 2516 (รักษาราชการแทนคณบดี)  ศาสตราจารย์แสวง สดประเสริฐ 

พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2520  ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่ 

พ.ศ. 2521 -  พ.ศ. 2523  อาจารย์วรรณะ มณี 

พ.ศ. 2523 - 2527  รองศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ 

พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ 

พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535  รองศาสตราจารย์ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ 

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน วิริยะสมบูรณ์ 

พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543  อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 

พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่น

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสิฏฐ์ อิ่มแสงจันทร์ 

พ.ศ. 2549 (รักษาราชการแทนคณบดี)  อาจารย์ บัญชา ชุ่มเกษร 

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553  รองศาสตราจารย์ ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2561  รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข

หมายเหตุ  ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น