สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 8
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์

จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)

วันที่ 12 ธันวาคม 2567- 12 มกราคม 2568
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กำหนดการ
ส่งผลงานพร้อมชำระเงิน : ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน : 15 สิงหาคม - 13 กันยายน 2567
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ : ภายใน 26 กันยายน 2567
วันสุดท้ายของการส่งผลงาน A4 ไม่เกิน 8 หน้า (กรณีน้อยกว่า 8 หน้า จำนวนหน้าให้เป็นหน้าคู่ เท่านั้น) ที่มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วและส่งไฟล์ชาร์ทนำเสนอผลงาน ขนาด A1 แนวตั้ง จำนวน 1 หน้า : ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2567
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา : 13 พฤศจิกายน 2567
พิธีเปิดนิทรรศการ : 12 ธันวาคม 2567
จัดแสดงนิทรรศการ : 12 ธันวาคม 2567 - 12 มกราคม 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://arch.trang.psu.ac.th/ar-design2024/

 

4.8 โปสเตอร์ PR สถาปัตย์นิทรรศ