การประกวดผลงานออกแบบสร้างสรรค์ “เข้าวังนั่งติว”

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบประมาณจากโครงการ Oneness Network Silpakorn University Showcase (ONE SU Showcase) 
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 80 ปี ในปี พ.ศ. 2566 

โดยคณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการจัดโครงการ “เข้าวังนั่งติว” ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2566 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้ เข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นสถาปัตย์ - ศิลปากร และถ่ายทอดความรู้สึก ผ่านงานออกแบบในรูปแบบต่างๆ  
ดังนั้น  จึงกำหนดให้มีการจัดประกวดผลงานออกแบบสร้างสรรค์จากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส่งผลงานออกแบบที่แสดงถึงการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และความเข้าใจต่ออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “ฉันมีเรื่องเล่า เข้าวังนั่งติว”

 

การประกวด นำเสนอผลงานวิดิโอ/ บทความพร้อมภาพประกอบ 

ในหัวข้อ “ฉันมีเรื่องเล่า เข้าวังนั่งติว ”  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นำความรู้ความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
“เข้าวังนั่งติว” ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน. 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มาบอกเล่าผ่านงานออกแบบในรูปแบบ วิดิโอความยาวไม่เกิน 1 นาที หรือบทความพร้อมภาพประกอบ ภายใต้หัวข้อ “ฉันมีเรื่องเล่า เข้าวังนั่งติว”  

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

  • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ต้องเป็น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ‘เข้าวังนั่งติว’ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 6 -10 พฤศจิกายน  2566 ตลอด 5 วัน
  • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน / 1คน

 

หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด
    
การประกวด นำเสนอผลงานวิดิโอ/ บทความพร้อมภาพประกอบ ในหัวข้อ “ฉันมีเรื่องเล่า เข้าวังนั่งติว”
    1. สามารถออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ในรูปแบบวิดีโอ (.mp4 / MOV) ความยาวไม่เกิน 1 นาที หรือบทความมีรูปภาพประกอบ (.JPEG/ PDF) ภายใต้หัวข้อที่กำหนด โดยขนาดไฟล์ของผลงานต้องไม่เกิน 5MB
    2. ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงจากงานของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
    3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานอัพโหลดผลงาน 
    4. กรอกรายละเอียดผลงาน พร้อมอัพโหลดผลงานผ่านแบบฟอร์มการประกวดออกแบบ “ฉันมีเรื่องเล่า เข้าวังนั่งติว” ที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ หรือผ่าน Link: https://forms.gle/ADUXJVetKLSdiiXk9

            หรือทาง  QR Code  นี้

QR.png

 

เกณฑ์การตัดสิน

การประกวด นำเสนอผลงานวิดิโอ/ บทความพร้อมภาพประกอบ ในหัวข้อ “ฉันมีเรื่องเล่า เข้าวังนั่งติว ”  

1. ทุกผลงานจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการ โดยผลงานที่ผ่านการเข้ารอบ จะถูกเผยแพร่ผ่านทาง Social Media ต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. รางวัลชนะเลิศจะถูกพิจารณาผ่านการตัดสินของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
         - จำนวน Engagement ทาง Social Media platform ต่างๆ ของคณะฯ คิดสัดส่วนคะแนน 30%
         - การตัดสินของคณะกรรมการ คิดสัดส่วนคะแนน 70%

 

รางวัลการประกวด
การประกวด นำเสนอผลงานวิดิโอ/ บทความพร้อมภาพประกอบ ในหัวข้อ “ฉันมีเรื่องเล่า เข้าวังนั่งติว”  
        รางวัลชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล  รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
        รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
        รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

 

กำหนดการส่งผลงาน - ระยะเวลา
การประกวด นำเสนอผลงานวิดิโอ/ บทความพร้อมภาพประกอบ ในหัวข้อ “ฉันมีเรื่องเล่า เข้าวังนั่งติว ”  
   1.  เปิดรับผลงาน 10 พฤศจิกายน 2566
   2.  ปิดรับสมัครผลงาน 17 พฤศจิกายน 2566
   3.  ประกาศผลการตัดสิน 30 พฤศจิกายน 2566

ผลการตัดสินขั้นสุดท้ายจะถูกประกาศผ่านทางเว็บไซด์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  www arch.su.ac.th 

 

ข้อกำหนดอื่นๆ 
1.  ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์นำผลงานการออกแบบไปเผยแพร่/ ตามที่คณะฯ พิจารณาเห็นสมควร และคณะฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อสามารถนำไปผลิตและใช้งานจริงได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจะต้องลงนามเอกสารให้แก่คณะฯ เพื่อรับรองการมีกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารรับรองการมีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ใด ๆ ของคณะฯ ในผลงานการออกแบบ 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท  สื่อดิจิทัล หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรายใด กระทำการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์พิจารณาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ว่าผลงานการออกแบบผลงานใดผลงานหนึ่งหรือทุกผลงานได้ทันที
4. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
E – mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
กรุณาระบุหัวข้อ “ฉันมีเรื่องเล่า เข้าวังนั่งติว”