คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี หน่วยกิจการนักศึกษา จึงได้ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ดังนี้

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2567

นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ยื่นใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานครบถ้วน (สมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/bpLpMFm1hBLBzwuD9)

30 - 31 กรกฎาคม 2567   

หน่วยกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทาง https://arch.su.ac.th/  หรืองานบริหารและพัฒนาวิชาการ https://www.facebook.com/groups/eds.archsu

1 - 7 สิงหาคม 2567

คณะกรรมการทุนการศึกษา สัมภาษณ์ทุนการศึกษาที่คณะ

8 - 14 สิงหาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาทาง  https://arch.su.ac.th/  หรือทางเฟสงานบริหารและพัฒนาวิชาการ https://www.facebook.com/groups/eds.archsu

19 – 21 สิงหาคม 2567

นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่คุณณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน / คุณประพันธ์พงษ์ มนต์แก้ว ดังนี้

     - สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา

     - สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย)

     - ใบสำคัญรับเงิน (นักศึกษาต้องมาเขียนเอกสารที่คณะฯ)

หมายเหตุ  ถ้าท่านไม่ดำเนินการให้เสร็จตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านขอสละสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้

1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี

2. ความจำเป็นอันเนื่องมาจากครอบครัวประสบปัญหาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและไม่มีประวัติการกระทำความผิดวินัยนักศึกษาร้ายแรง

4. ต้องมีจิตอาสาช่วยเหลือเหลืองานของของคณะฯ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เทอมละ 2 กิจกรรมขึ้นไป)

 

นักศึกษาที่ประสงค์ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (google from) รูปภาพ และกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

2. ประวัติและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา

3. ใบรายงานผลการศึกษาของปีการศึกษาปีที่ผ่านมา (ปี 1 ใช้ผลการเรียน ม.ปลาย)

4. กิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมในรอบปีที่ผ่านมา

5. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (ดาวน์โหลดได้ที่หน้า แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา)

 

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติและแนบหลักฐานไม่ครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา สงวนสิทธิ์ในการงดสัมภาษณ์นักศึกษาดังกล่าว