อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

• ตราสัญลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย

ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ

• ตราสัญลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครบรอบ 70 ปี

ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย

ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ

ฟ้อนต์ราชการ