การจองห้องเรียนและห้องประชุม

ห้องบรรยาย 103 [ 125 ที่นั่ง ]

หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร

ห้องประชุม 203 [ 8 ที่นั่ง ]

ห้องประชุม 205 [ 25 ที่นั่ง ]

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 208 [ 30 ที่นั่ง ]

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 [ 63 ที่นั่ง ]

ห้องประชุม 308 [ 10 ที่นั่ง ]

ห้องประชุม 309 [ 10 ที่นั่ง ]

ห้องประชุม 317 [ 10 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 401 [ 24 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 402 [ 14 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 403 [ 14 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 404 [ 14 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 405 [ 14 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 406 [ 14 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 407 [ 32 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 408 [ 14 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 409 [ 14 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 410 [ 32 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 411 [ 100 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 412 [ 100 ที่นั่ง ]

ห้องบรรยาย 413 [ 100 ที่นั่ง ]

ห้องสตูดิโอ 501 [ 120 ที่นั่ง ]

ห้องสตูดิโอ 502 [ 120 ที่นั่ง ]

แบบฟอร์มการจองห้องเรียนและห้องประชุม