1

โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานทรงพล
ผศ. ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี
รศ. ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร
รศ. ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
อาจารย์ วิล์ลญา สงค์อิ่ม
อาจารย์ นวีภาพ ทักษยศ
อาจารย์ ลัษมณ ไมตรีมิตร
ผศ. ดร. กัตติกา กิตติประสาร

2

โครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน ภายใต้ชื่อ Amazing Green : A’Maze 2017
DXIDESIGN, Whoof, Fatt studio architect
สถาปัตย์ สร้อยจำปา

3

ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเขาพระวิหาร
ผศ.ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์ อนุศาสน์ สิทธิเวช, ชุติมา ศรไชย, ชนิดา จันทร์คลองใหม่, พรประสิทธิ์ สมจิตร, ชาญศักดิ์ อินทะวงศ์, ประสพ ดีพร้อม, บริษัท เบทเทอร์สเปซ จำกัด และ บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จำกัด