เกี่ยวกับโครงการ

15-18 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการรําลึกถึง ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะวิชาลําดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ศาสตราจารย์ศิลป์เป็นผู้สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2498 โดยใช้ชื่อใน ระยะแรกว่า “คณะสถาปัตยกรรมไทย” และมีพระพรหมพิจิตรเป็นคณบดี นับตั้งแต่แรกสถาปนาจนถึงปัจจุบัน คณะฯ ได้สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่ารับใช้ประเทศชาติที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยในแขนงต่าง ๆ เป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นราชบัณฑิต มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนได้รับการอ้างอิงใน ฐานข้อมูลระดับชาติหลายบทความ จึงกําหนดให้มีการดําเนินงานโครงการนิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต” การแสดงผลงานบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี โดยมี วัตถุประสงค์ คือ

  1. จัดนิทรรศการแสดงผลงานบุคลากรเพื่อร่วมรําลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ศิลปากร เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี
  2. จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช ที่เป็นแหล่งความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับชาติ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคมให้ได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมและ ร่วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
  3. จัดแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรมและผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรคณะฯ และศิษย์เก่า เพื่อถ่ายทอดสู่ สังคมให้ได้รับความรู้ทางสถาปัตยกรรม การออกแบบวางผัง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกจิตสํานึกร่วมกัน ในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในขยายผลการพัฒนาสินค้าและ บริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของตนและชุมชน