15

LAWLAB
อ.สิริพร ด่านสกุล

16

บ้านปลูก
อ.พีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์

17

Villa J
อ.พีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์

18

BAAN 101
อ.ศรินยา โทนสุกุมาร

19

SOMEWHERE
ผศ.นันทพล จั่นเงิน

20

O2E PAVILION 2018
ผศ.นันทพล จั่นเงิน

21

ศูนย์นิเวศวัฒนธรรมกะเหรี่ยงปะละทะ
อ.อุปถัมภ์ รัตนสุภา

22

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว
บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด

23

คอฟฟี่ มิวเซียม เฮ้าส์
อาจารย์นภัส วัฒโนภาส
ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์

24

โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข, วิศาล ชูประดิษฐ์, รุจิเรข ตัณฑ์พะลัง, ภูมิ ศรีสลวย, พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์, ทิพย์ณัชชา ไตรเวทย์วรกุล, ภัทรธิชาติ สระบัว, วิชญ์ ณ นคร, ภัทรลภา เสรีชัยพร.

25

Chiangmai Art Connecting
Wire Knot Studios