รับชม video งานสัมมนาย้อนหลัง

15 กันยายน 2564

15.30-16.00 พิธีเปิด โดยคณบดี
16.00-17.00 แนวทางงานสถาปัตยกรรมไทยในอนาคต
                    โดย อ.วนิดา พึ่งสุทร ศิลปินแห่งชาติ

18 กันยายน 2564 (เช้า)

11.00-11.45 พิพิธพันธ์เสมือน หลังสวน ชุมพร
                    โดย ผศ.จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, อ.ดร.ธนาคาร โมกขะสมิต
11.45-12.30 รูปแบบโรงพยาบาล หลังสถาณการณ์ COVID-19
                    โดย คุณวุฒิชัย วงษ์วานิช (บริษัท 110)

18 กันยายน 2564 (บ่าย)

15.00-16.00 บ้านพูนศุข
                    โดย ศ.สมคิด จิรทัศนกุล
16.00-16.45 ทิศทางงานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
                    โดย คุณนิเวศน์ วะสีนนท์ (บริษัท A&A)