หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมไทย

ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Architecture Program in Thai Architecture

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Architecture (Thai Architecture)

ชื่อย่อภาษาไทย           สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B. Arch. (Thai Architecture)

 


ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยอย่างถ่องแท้  มีความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับสากล มุ่งเน้นอัตลักษณ์ในงานออกแบบที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม นิเวศวัฒนธรรม ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

         หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ                                       ไม่น้อยกว่า  158 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

        รูปแบบและประเภทของหลักสูตร

               หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ       หลักสูตร 5 ปี

        ภาษาที่ใช้    ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

        การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี      

        ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

        การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1. สถาปนิก

        2. ผู้ทำงานสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

        3. สถาปนิก/นักออกแบบอิสระ

        4. ผู้สอน/อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

       5. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ นักอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ นักออกแบบวางผัง นักวางแผนภาคและผังเมือง นักผลิตสื่อที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม เป็นต้น

      

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ของสถาปัตยกรรมไทยอย่างลึกซึ้ง และทักษะเชิงช่างศิลปสถาปัตยกรรมไทยพื้นฐาน สามารถปฏิบัติวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมไทยหรือวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องได้เป็นอย่างดี เพื่อสืบทอดและดำรงไว้ซึ่งวิทยาการด้านสถาปัตยกรรมไทย

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะทางวิชาชีพรวมถึงองค์ความรู้ในด้านอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

5. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม

6. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผลิตบัณฑิตให้เข้าใจแนวคิดการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบและสร้างสรรค์ การวางแผน การประสานงาน และการทำงานต่างวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

8. ผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 

คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร

1. มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ของสถาปัตยกรรมไทยอย่างลึกซึ้ง และทักษะเชิงช่างศิลปสถาปัตยกรรมไทยพื้นฐาน สามารถปฏิบัติวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมไทยหรือวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องได้เป็นอย่างดี เพื่อสืบทอดและดำรงไว้ซึ่งวิทยาการด้านสถาปัตยกรรมไทย

2. มีความเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล

3. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะทางวิชาชีพรวมถึงองค์ความรู้ในด้านอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพเป็นที่เชื่อถือของสังคม

6. สามารถประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. เข้าใจแนวคิดการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบและสร้างสรรค์ การวางแผน การประสานงาน และการทำงานต่างวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

8. สามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยยอมรับว่าเทียบเท่า และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

        1. สำเร็จการศึกษาต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 158 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

        2. บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

        3. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

download2567     apply

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

COURSE DESCRIPTIONS