Programs

Undergraduate Programs

Graduate Programs

International Programs

Events

News


Back

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.ธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง ประธานกรรมการบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ ห้อง PR Hall บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี
 
ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี และด้านวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือบรรลุ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ตลอดจนการพัฒนาโครงการวิจัยด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
Friday, 07 June 2024