Programs

Undergraduate Programs

Graduate Programs

International Programs

Events

News


Back

การประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการบรรยาย พูดคุย แลกเปลี่ยน เรื่อง “จิตวิทยาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และประชุมบุคลากรสายวิชาการ เพื่อคณบดีได้พบปะ พูดคุยกับคณาจารย์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Thursday, 06 July 2023