Programs

Undergraduate Programs

Graduate Programs

International Programs

Events

News


Back

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติจาก DC School of Architecture and Design เข้าร่วมโครงการ "เรียนรู้สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยสำหรับ DC School of Architecture and Design"

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ หัวหน้าโครงการฯ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติจาก
DC School of Architecture and Design เมือง Kerala ประเทศอินเดีย ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ
"เรียนรู้สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยสำหรับ DC School of Architecture and Design"

โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรยายวิชาการ ศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.เพชรบุรี

โครงการนี้เกิดขึ้นจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับนักศึกษาจากต่างประเทศให้มาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 262 413-265 พัฒนาการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทย โดยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
หลักสูตรประวัติศาสตรสถาปัตยกรรม, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)
และ World Monument Fund (WMF) เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในคณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
พัฒนาให้มีทักษะสำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาความเป็นนานาชาติของนักศึกษา

 

 

Thursday, 06 July 2023