Location

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์(พระครูสมประสงค์)มีดำริจะสร้างมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองที่วัดสระจระเข้ ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเพื่อเรียกคืนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คืนกลับมา ในทางพุทธสถาปัตยกรรมนั้น มณฑปถือเป็นอาคารสำคัญประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญสำหรับให้ประชาชนได้มากราบสักการะรอยพระพุทธบาท ถือเป็นคตินิยมที่มีในสังคมวัฒนธรรมไทยมาอย่างช้านาน แนวคิดการออกแบบ เป็นอาคารทรงมณฑปผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกะทัดรัด หลังคาซ้อน ๖ ชั้นเชิงกลอน สื่อความหมายถึงสวรรค์ในคติไทยซึ่งมีทั้งหมด ๖ ชั้น ส่วนเรือนใต้ชั้นหลังคาประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง สำหรับประชาชนกราบสักการะ เสมือนการเสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์บนโลกมนุษย์ของพระพุทธองค์ การออกแบบรายละเอียดประดับตกแต่งเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไปกันได้กับบริบทสถาปัตยกรรมแวดล้อม ทั้งนี้กระบวนการออกแบบเริ่มจากการขึ้นแบบร่างแผนผัง และรูปด้านเพื่อดูสัดส่วนความงาม จากนั้นปรับแก้หลายหนจนกระทั่งได้รูปแบบที่พอใจของทั้งผู้ออกแบบและทางวัด จนนำไปสู่การทำแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างตามงบประมาณที่มีอยู่

Stacks Image 241
Stacks Image 238