ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร (2530)
• M.Sc. (Architecture and Building Design), Columbia University, USA (2533)
• Ph.D. (Urban Technology and Environmental Planning), University of Michigan, USA (2548)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 แนวทางการปรับปรุงระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนทางรางและเรือโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล download
2566 ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตาก download
2565 การศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและเรือโดยสารในกรุงเทพมหานคร download
2565 Mueang Surin Specific Plan download
2564 ปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากรูปแบบการวางผังโครงการอสังหาริมทรัพย์  
2564 องค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสมและระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ กรณีศึกษา การพัฒนาที่ดินท่าเรือกรุงเทพ เขต คลองเตย  
2564 ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเขาพระวิหาร download
2563 13 ACGs: ARCASIA COVID-19 Guidelines - Intervention for the Built Environment  
2563 ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านน้ำเพียงดิน  
2562 แนวทางการจัดทำนโยบายการส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดทำผังชุมชน  
2562 เครื่องมือการผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์ดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง  
2562 โครงการวางแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าราชบุรี  
2562 โครงการวางแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี  
2562 โครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน  
2562 โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณช่องทางบ้านเสาหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2561 Tha Chang Wang Luang  
2560 Performing Art Centre : Harrow International School  
2558 การวางผังแม่บทชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและการพัฒนาทางกายภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บางกะเจ้า 6 ตำบล จังหวัดสมุทรปราการ  
2558 การวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สีเขียวอย่างยั่งยืน สำหรับเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า  
2558 โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  
2558 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง  
2558 สภาวะปัจจุบันของลำดับและบทบาทของเมืองในภาคกลางของประเทศไทย