ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วีระกุล

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน หลวงปู่หา สุภโร download
2564 โครงการออกแบบพระอุโบสถเจดีย์ "มหาจักรีวชิรมงคล" วัดป่าธรรมคีรี (จันดี อนุสรณ์) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

download

2563 การออกแบบสร้างสรรค์หอพระกรมสรรพสามิต download
2563 บูรณะศาลาวัดป่าโสกก่าม download
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล download
2561 Ayutthaya and Burma  
2560 Vihara Wat Thai Nawaratruttanaram 960 download
2559 การปรับเปลี่ยนกายภาพของเขตพุทธาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม: ข้อพิจารณาในบริบทประวัติศาสตร์และงานช่างเพชรบุรี  
2559 การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา download
2558 สมมติฐานบางประการเกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม พระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยาในสมัยเมื่อแรกสถาปนา  
2558 การออกแบบสร้างสรรค์หอพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร download