ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพัฒน์  สำราญ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 โครงการออกแบบพระอุโบสถเจดีย์ "มหาจักรีวชิรมงคล" วัดป่าธรรมคีรี (จันดี อนุสรณ์)
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
download
2562 จิตรกรรมภาพสัตว์หิมพานต์ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม  
2561 แบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม  
2560 อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมไทยสัตว์หิมพานต์ พระวิหารหลวงวัสดสุทัศนเทพวราราม  
2559 ตำหนักวาสุกรี วัดโพธิ์  
2559 จิตรกรรมภาพสัตว์หิมพานต์พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม  
2558 สถาปัตยกรรมวัดสุทัศนเทพวราราม เล่มที่ 2 พระอุโบสถและสัตตมกาสถาน.