อาจารย์วนิดา  พึ่งสุนทร

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• ศ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2504)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 โครงการออกแบบพระอุโบสถเจดีย์ "มหาจักรีวชิรมงคล" วัดป่าธรรมคีรี (จันดี อนุสรณ์)
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
download
2560 Vihara Wat Thai Nawaratruttanaram 960  
2558 การออกแบบสร้างสรรค์หอพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร download
2558 พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรวรญาณ: พระธาตุเจดีย์ (หลวงตาพวง สุขินทริโย)  
2558 พระมหาธาตุเจดีย์ หลวงตาแดงอ่อน: วัดกัลยาณธัมโม