พื้นฐาน Visual Programming ด้วย Dynamo Revit

เขียน: ศาสตราจารย์ ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์

เผยแพร่: กุมภาพันธ์ 2565

 

 2565 thitipat

 

 

คู่มือสำหรับผู้ที่สนใจพื้นฐาน และกระบวนการทำงานของ Visual Programming โดยอาศัย Dynamo ซึ่งทำงานร่วมกับโปรแกรม
Revit เพื่อให้สามารถนำกระบวนการเหล่านี้ ไปใช้ในการทำงานแบบอัตโนมัติ งานซ้ำ งานที่ต้องผ่านการคำนวณต่างๆ รวมไปถึง
การรับส่งข้อมูลระหว่าง Revit กับภายนอก ทั้งในรูปของ Text fileและการเชื่อมต่อกับโปรแกรม Spreadsheet ต่างๆ

 

คำนิยม

ศาสตราจารย์ ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อย่างสูง ด้าน CAD และ BIM มาเป็นเวลานาน ผมเองได้รู้จักท่านตั้งแต่ผมเริ่มนำ Autocad มาสอนที่คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาฯ และท่านได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทในช่วงนั้น เราได้เรียนรู้และใช้งาน CAD มาด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้น และนับแต่นั้นมาท่านได้ศึกษาวิจัยสอนและใช้งาน Autocad, SketchUp, Revit และอื่นๆมาอย่างต่อเนื่องและอย่าง ลึกซึ้ง ผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ทราบว่าท่านดำริจะเรียบเรียง หนังสือ ”พื้นฐาน Visual Programming ด้วย Dynamo Revit” ขึ้นมา

รศ.ดร.ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ (Phd. U. of Pennsylvania)

 

เนื้อหาโดยสังเขป

Visual programming กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานออกแบบ โดยเฉพาะการ
ทำงานกับ BIM application แนวคิดเหล่านี้ จะกลายเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักออกแบบต่อไปในอนาคต การ เพิ่มเติมความรู้และประสพการณ์ในการทำงานในรูปแบบของ node จึงเป็นเรื่องสำคัญ หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนพยายามที่ จะอธิบายถึงหลักการพื้นฐาน วิธีคิด และกระบวนการทำงานกับ Visual programming โดยอาศัยเครื่องมือที่เป็นที่ นิยมในปัจจุบัน คือ Dynamo โดยแบ่งเป็นการทำงานบน Dynamo โดยตรง กับ การทำงานร่วมกับโปรแกรม Revit

 

สารบัญ

- พื้นฐานของ Dynamo
- โครงสร้างของ Dynamo node, Data Type
- พื้นฐานการคำนวณ
- การสร้าง Geometry ด้วย Dynamo
- การทำงานร่วมกับ Revit
- การควบคุมการแสดงผล
- การรับ-ส่ง ข้อมูลกับภายนอก

 

 

  สั่งหนังสือ   ราคา  950  บาท

 

  สั่งหนังสือแบบ Ebook   ราคา  290  บาท