รวมบทคัดย่อการค้นคว้าอิสระ-วิทยานิพนธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (พุทธศักราช 2550-2557)

รวบรวมโดย: ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

เผยแพร่: พฤษภาคม 2560

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์: ที่ระลึกวาระ 12 ปี ของหลักสูตร