เศรษฐกิจการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที่ 1-5

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ปรียาวนิตย์

เผยแพร่: มีนาคม 2560

ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา: 390 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือเดินทาง - Passport Bookshop - ร้านหนังสือ สนพ. ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2559 somkid1