พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรมศูนย์กลางพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ

เผยแพร่: มีนาคม 2560

ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์อุษาคเนย์

ราคา: 400 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ร้านนายอินทร์ - ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือสนพ. ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2559 somkid1