อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1: กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล ​

เผยแพร่: ตุลาคม 2559

ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา: 340 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ร้านนายอินทร์ - ร้านหนังสือริมขอบฟ้า และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2559 somkid1