สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย 4 ภาค

ผู้แต่ง: คณะทำงานจากสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บรรณาธิการ: ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

เผยแพร่: สิงหาคม 2557

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเคหะแห่งชาติ

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเคหะแห่งชาติ

 

 

2557 Kreangkrai