มรดกพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

บรรณาธิการ: อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ

ผู้เขียน: อิสรชัย บูรณะอรรจน์, ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่

เผยแพร่: 2558

จัดพิมพ์โดย: สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มรดกสถาปัตยกรรมให้แก่สาธารณะชน