งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ภาคปลาย

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล

รางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 ของสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555 มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

เผยแพร่: 2556

ทุนสนับสนุนการพิมพ์: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดพิมพ์โดย: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2555 somjai