ราชบัณฑิตชาวสวน

 ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมใจ นิ่มเล็ก

เผยแพร่: 2555

ทุนสนับสนุนการพิมพ์: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดพิมพ์โดย: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

2555 somjai