ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทย

ผู้วิจัย: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

ปีที่เผยแพร่: 2547

สนับสนุนทุนวิจัย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร