ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย:

การนำไปสู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น

ผู้วิจัย: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

ปีที่เผยแพร่: 2546

สนับสนุนทุนวิจัย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร