อาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 The Hidden Flower Pavilion  
2566 เอกสารประกอบคำสอน รายวิชา 261 112 การรับรู้ในงานสถาปัตยกรรม  
2566 บ้านเกษมสันต์  
2565 บทความวิจัย การคิดเชิงออกแบบในการออกแบบสถาแปัตยกรรม download
2565 Koff&Bun Roastery  
2564 บ้านสวนผัก  
2561 Sommadhi Book Store  
2561 Vettech  
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง