หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Architecture Program in Architecture

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย           สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Architecture

ชื่อย่อภาษาไทย            สถ.บ.

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B. Arch.

 


ปรัชญา 

งานสถาปัตยกรรมเป็นงานสร้างสรรค์ที่ต้องร่วมประสานความรู้ความเข้าใจในงานวิชาชีพ และวิชาการในรูปของสหวิทยาการ การกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของวิชาการและการลำดับการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณากำหนดโครงสร้างของหลักสูตรและการจัดโครงการศึกษาของแต่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ว่า “สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์สู่สากล (THAI IN WISDOM-INTERNATIONAL IN CREATIVITY)”

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

                หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  160 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

        รูปแบบและประเภทของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร  5  ปี

        ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ

        การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี      

        ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

        การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         1. สถาปนิกในสำนักงานสถาปนิก

         2. สถาปนิกในหน่วยงานของรัฐ

         3. ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา

         4. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ นักออกแบบวางผัง นักวางแผนภาคและผังเมือง นักผลิตสื่อที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม นักอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เป็นต้น

              

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1. ผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นสถาปนิกที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรมหรือวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง สามารถให้บริการต่อสังคมและประเทศชาติโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ      

       2. ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล

       3. ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะทางวิชาชีพรวมถึงองค์ความรู้ในด้านอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       4. ผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

       5. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม

       6. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       7. ผลิตบัณฑิตให้เข้าใจแนวคิดการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบและสร้างสรรค์ การวางแผน การประสานงาน และการทำงานต่างวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

        8. ผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 

คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร

       1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรมหรือวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

       2. เป็นผู้มีความเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล

       3. เป็นมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะทางวิชาชีพรวมถึงองค์ความรู้ในด้านอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

       5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพเป็นที่เชื่อถือของสังคม

       6. สามารถประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       7. เข้าใจแนวคิดการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบและสร้างสรรค์ การวางแผน การประสานงาน และการทำงานต่างวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ

       8. สามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยยอมรับว่าเทียบเท่า และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

        1. ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

        2. บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

        3. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

download2567   

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

COURSE DESCRIPTIONS