รายละเอียดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

 

cover grad

 

 

⇒ ขั้นตอนการลงทะเบียน และระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th) 

⇒ ขั้นตอนการสมัคร SU IT Account 

⇒ การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 แบบสำรวจอีเมลนักศึกษา

 แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

⇒ ข้อมูลการติดต่อ

•  การเข้าร่วมกลุ่ม Facebook งานบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook งานบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ฐานข้อมูลหนังสือ และเรื่องอื่น ๆ ของคณะฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/eds.archsu

fbgroup

 

•  การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ Facebook ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center) มหาวิทยาลัยศิลปากร (G&E Center, Silpakorn University) ได้ที่ https://www.facebook.com/GE-Center-Silpakorn-University-273311323455631

G&ECenter2

 

•  สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Facebook สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (เข้าใช้งานไอที (SU IT Account)) ได้ที่ https://www.facebook.com/Bureau.of.Digital.Technology.Silpakorn.University

G&ECenter2

 

•  Line Official ของคณะฯ

นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผ่านทาง Line Official ของคณะฯ  ด้วยการแอด ID: @archsilpakorn

line