อาจารย์ ดร.ธนาคาร  โมกขะสมิต

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 การปรับตัวของที่อยู่อาศัย แบบบ้านต้นแบบ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
2565 HOUSE AT  
2564 “Adaptive Vernacular: A Search for Future Houses in Eastern Region of Thailand,” download
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2563 Kalasin-Thonburi Hospital  
2563 HOUSE BT  
2563 HOUSE LT  
2563 PRY1 Retreat Hotel / Research Studio Panin download
2562 โรงแรมไพรวัน (PRY1)  
2562 House PT  
2562 House DN  
2562 PRY1  
2562 House DN  
2561 การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี download
2561 House KT  
2561 House SJ  
2561 โฮสเทลกรุงเก่า : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การใช้งานและการสื่อสารความหมายของพื้นที่ผิวอาคารโฮสเทลในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก  
2560 HOUSE MT: Pong, Chonburi  
2560 MUPA: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University  
2560 From the 20th Century Architectural Schools of Thought to the Teaching of Architecture in Thailand. download
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง  
2560 แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการก่อสร้าง ภาคกลาง จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา  
2559 การพัฒนาแบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบ ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
2559 แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการก่อสร้าง  
2558 การพัฒนาแบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
2558 Re-constructing the Vernacular? The Search for Contemporary Vernacular Houses in Central Thailand. download
2558 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวนชุมพร download
2558 KCC: Knowledge Center of Chachoengsao  
2558 Stilt House: House 3x3  
2557 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม: เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร