ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคตยุติ  จารุนุช

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 การปรับตัวของที่อยู่อาศัย แบบบ้านต้นแบบ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
2565 HOUSE AT  
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2562 PRY1  
2562 House DN  
2562 ระบบพื้นที่ของอาคารบ้านทรงตะวันตกและการระบายอากาศจากการใช้งานในอดีตและปัจจุบัน download
2561 House KT  
2561 House SJ  
2560 HOUSE MT: Pong, Chonburi  
2560 MUPA: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University  
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง  
2559 ร่ายเส้นสัญจร  
2559 “เถรอดเพล” จากของเล่นเป็นศาลา download
2558 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร download
2558 Color Space: อาคารสำนักงานและโกดัง  
2557 “เรือนไม้ไร้ตะปู” ภายใต้ โครงการศูนย์ให้บริการและส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ. ในงานสถาปนิก ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557  
2557 ศาลาอเนกประสงค์แบบถอดประกอบได้  
2557 บ้านสำหรับผู้ประสบภัย  
2557 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม: เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร