ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคตยุติ  จารุนุช

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการก่อสร้าง ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา  
2565 การปรับตัวของที่อยู่อาศัย แบบบ้านต้นแบบ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
2565 HOUSE AT  
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2564 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยและเอกลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร  
2562 PRY1  
2562 House DN  
2562 ระบบพื้นที่ของอาคารบ้านทรงตะวันตกและการระบายอากาศจากการใช้งานในอดีตและปัจจุบัน download
2561 House KT  
2561 House SJ  
2560 HOUSE MT: Pong, Chonburi  
2560 MUPA: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University  
2560 ระบบอาคารและการก่อรูปในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง  
2559 ร่ายเส้นสัญจร  
2559 “เถรอดเพล” จากของเล่นเป็นศาลา download
2558 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมืองหลังสวน ชุมพร download
2558 Color Space: อาคารสำนักงานและโกดัง  
2557 “เรือนไม้ไร้ตะปู” ภายใต้ โครงการศูนย์ให้บริการและส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ. ในงานสถาปนิก ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557  
2557 ศาลาอเนกประสงค์แบบถอดประกอบได้  
2557 บ้านสำหรับผู้ประสบภัย  
2557 การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม: เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร