การประชุมวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7

(The 7th National Conference on Landscape Architecture 2024 - NCLA 2024) 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานีIMG 0430

 เกี่ยวกับ NCLA 2024

“Green Transition: A movement towards sustainable and resilient environment”

การก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ การค้นหาภูมิสถาปัตยกรรมที่ก้าวข้ามแนวทางปฏิบัติแบบเดิม สู่แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเพื่ออนาคตสีเขียว

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม 10 สถาบันการศึกษา ที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อร่วมกันเป็นแรงขับเคลื่อนวงการภูมิสถาปัตยกรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์

 

Call for Abstracts

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทคัดย่อ (Abstract)

ภายใต้หัวข้อ Green Transition: A movement towards sustainable and resilient environment"

หัวข้อการนำเสนออาจครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

• การวางแผนและการออกแบบสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• การบูรณาการพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

• การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ในการออกแบบสภาพแวดล้อม

• การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วยบรรเทาผลกระทบและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นฟูระบบนิเวศ

• การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

• หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รูปแบบการนำเสนอ

  • นำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)
  • นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

การส่งบทคัดย่อ

สามารถส่งบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 300 คำ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยส่งบทคัดย่อผ่านทาง MS Form ที่นี่ หรือ QR Code 

IMG 0431

 

 

 

 

 Key dates

  • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ  31 มีนาคม 2567
  • ประกาศผลตอบรับการนำเสนอผลงาน 12 เมษายน 2567

  

ติดต่อ 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อัพเดทข้อมูลข่าวสารของการประชุมได้ที่ https://www.facebook.com/LandscapeSU