ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Auotdesk Forma :Cloud-based software for early-stage planning and design สำหรับบุคคลทั่วไป 

สำหรับการขึ้นรูปสถาปัตยกรรมและการวิเคราะห์ Site Analysis, Environmental Analysis สำหรับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในช่วง early stage and planning design
วันเสาร์ที่ 26  สิงหาคม 2566
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ห้อง 209 (ห้องคอมพิวเตอร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สถาปนิกที่เข้าอบรม จะได้รับ 9 หน่วย พวต.)
ค่าอบรม (รวมอาหารกลางวัน + coffee break) : 
    - ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก.  1500 บาท
    - บุคคลทั่วไป  2000 บาท
Link ลงทะเบียน
 
Upskill autodesk forma public 03 03