การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 70 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

       หัวข้อ “ 70 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : Extraordinary School of Architecture ”

 

 

S 17793149

 

 

1. หัวข้อการออกแบบตราสัญลักษณ์

“70 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : Extraordinary School of Architecture”

 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

2.1 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ต้องเป็น นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.2 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ผลงาน

 

3. หลักเกณฑ์

3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบไฟล์ .JPG หรือ .PNG ความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 300 dpi ทั้งในรูปแบบสี และขาว-ดำ โดยประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้

3.1.1 มีความทันสมัย มีองค์ประกอบศิลป์ที่สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ สามารถจดจำง่าย เพื่อสื่อถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอบรับการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 8 และต้องตอบโจทย์ภายใต้หัวข้อ “70 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : Extraordinary School of Architecture”

3.1.2 มีตัวเลข 70 ปี (เลขอารบิก) เป็นองค์ประกอบ

3.1.3 สามารถนำไปต่อยอดเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกต่างๆ โดยยังคงสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน

3.1.4 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงจากตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

3.1.5 หากมีตัวอักษรเป็นองค์ประกอบ จะต้องระบุรูปแบบตัวอักษร (Font) และรูปแบบตัวอักษรต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือเป็นรูปแบบตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่

3.1.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงาน

3.2 แนวคิดการออกแบบ อธิบายความหมายของแบบ สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยระบุแนวคิดการออกแบบลงในแบบฟอร์มที่ระบุใน “วิธีการส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด” ข้อ 4. ด้านล่าง

3.3 ข้อกำหนดอื่นๆ

3.3.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องจัดส่งไฟล์ .ai ที่สามารถปรับแก้ได้ ให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานโลโก้เบื้องต้น (Manual Guideline) ที่กำหนดสัดส่วน ค่าสี ตำแหน่งการวางตราสัญลักษณ์บนสื่อต่างๆ และตัวอย่างวิธีการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานที่ถูกต้องและวิธีการที่ไม่ควรทำ  

3.3.2 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์นำผลงานการออกแบบไปผลิตเป็นสินค้า ของที่ระลึกตามที่คณะฯ พิจารณาเห็นสมควร และคณะฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อสามารถนำไปผลิตและใช้งานจริงได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจะต้องลงนามเอกสารให้แก่คณะฯ เพื่อรับรองการมีกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารรับรองการมีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ใด ๆ ของคณะฯ ในผลงานการออกแบบ

3.3.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท  สื่อดิจิทัล หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ

3.3.4 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรายใด กระทำการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์พิจารณาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ว่าผลงานการออกแบบผลงานใดผลงานหนึ่งหรือทุกผลงานได้ทันที

3.3.5 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 

4. วิธีการส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด

4.1 กรอกข้อมูลตาม “แบบฟอร์มการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 70 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ที่ดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้ 

4.2 ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วตามข้อ 4.1 พร้อมด้วยไฟล์ผลงาน การออกแบบตามข้อ 3.1 ผ่าน Google form ที่ https://forms.gle/ZKh41xHK9odo5iCZ8

 

5. รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล  10,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล  เงินรางวัลละ 5,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

6. กำหนดการส่งผลงาน - ระยะเวลา

6.1 เปิดรับผลงาน                         21 มิถุนายน 2566

6.2 ปิดรับสมัครผลงาน                  21 กรกฎาคม 2566

6.3 ประกาศผลการตัดสิน              25 สิงหาคม 2566

 

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          E – mail :          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          กรุณาระบุหัวข้อ   “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 70 ปี”

 

8. คณะกรรมการตัดสิน

8.1   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                                        ประธานกรรมการ

8.2   นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                   กรรมการ

8.3   รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย กิจการพิเศษ และประกันคุณภาพ                    กรรมการ

8.4   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                           กรรมการ

8.5   หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม                                                            กรรมการ

8.6   หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม                                                      กรรมการ

8.7   หัวหน้าภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม                                                  กรรมการ

8.8   หัวหน้าภาควิชาออกแบบชุมชนเมือง                                                   กรรมการ

8.9   หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม                                                      กรรมการ

8.10 เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                                   เลขานุการ

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร  

 

  ส่งผลงาน