670620

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ณ ห้องประชุมของสำนักงานอธิการบดีในส่วนของวังท่าพระ (ห้อง 304-305)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เวลา  08.00 น.   นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
เวลา  09.00 น.   ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เวลา  09.30 น.   คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา และบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาใหม่รายงานตัว
เวลา  10.30 น.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน 
เวลา  11.10 น.   เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัย พบนักศึกษาใหม่
เวลา  11.30 น.   แนะนำกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
เวลา  11.40 น.   คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักศึกษา
เวลา  12.10 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  13.00 น.   นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
เวลา  14.00 น.   นักศึกษาถ่ายรูปทำเนียบรุ่น 
เวลา  15.00 น.   นักศึกษาพบรุ่นพี่
เวลา  16.00 น.   ปิดโครงการ
  


 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ณ ห้อง 103 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

เวลา  13.00 น.   นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
เวลา  13.15 น.   ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เวลา  13.30 น.   คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา และบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาใหม่รายงานตัว
เวลา  14.15 น.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน แนะนำกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
เวลา  14.45 น.   นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
เวลา  15.30 น.   ปิดโครงการ