📢📢 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ วาระครบรอบ 20 ปี

วารสารหน้าจั่ว: ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

📌วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

 

✍️ลงทะเบียนร่วมงาน *จำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 

 

 

คณบดีพบอาจารย์ final

 

 
 

 
 
📣 พบกับวิทยากรและหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
 
09.20-10.00 #ความเป็นมาและความสำคัญของการสำรวจและเก็บข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีภาพจำลองสามมิติ
▪️ผศ.ดร.ชาวี บุษยรัตน์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
.
10.05-10.45 #ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จากการใช้เทคนิคโฟโตแกรมเมทรี ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
▪️นฤดม แก้วชัย  สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
.
11.10-12.00 #การเก็บข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประดับกระเบื้องเคลือบ กรณีศึกษาพระเจดีย์หมู่ห้าฐานเดียว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
▪️สุรศักดิ์ บำรุงเรือน  สถาปนิกอนุรักษ์และนักวิชาการอิสระ
.
▪️ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร ราชบัณฑิต  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพัฒน์ สำราญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
.
▪️อ.สิริเดช วังกรานต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร  และ นฤดม แก้วชัย สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
.
14.50-15.30 #เทคนิคการก่อสร้างเจดีย์อิฐทรงปรางค์ชนิดมีห้องเรือนธาตุ สมัยอยุธยาตอนต้นในพื้นที่เกาะพระนครศรีอยุธยา
▪️ดร.สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์  นักวิชาการอิสระ
.
▪️พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวิน  นักวิชาการอิสระ
.
**📌 พิเศษ รับวารสารหน้าจั่วฯ ฉบับครบรอบ 20 ปี ท่านละ 1 ฉบับ
(สงวนสิทธิ์ มอบวารสารฯ เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมตลอดวัน)