1. การลงทะเบียนรายวิชา

การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ ( www.reg.su.ac.th ) ของนักศึกษา

1. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำก่อนการลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยดังนี้

- รายวิชาปรับพื้นฐาน
- รายวิชาบังคับ (ต้องเรียนให้ครบทุกรายวิชาและได้เกรดไม่ต่ำกว่า B ถ้าเกรดต่ำกว่า B จะต้องลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง)
- รายวิชาบังคับเลือก (เลือกเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตและได้เกรดไม่ต่ำกว่า ถ้าเกรดต่ำกว่า B จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาเดิมหรือเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดบังคับเลือก)
- รายวิชาเลือก (เลือกเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตและได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ถ้าเกรดต่ำกว่า C จะต้องลงทะเบียนเรียนอีกครั้งในวิชาเดิมหรือเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดวิชาเลือก หรือเลือกเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามสาขาวิชากำหนด)
- สอบประมวลความรอบรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
- การสอบภาษาต่างประเทศ
- วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
- เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

2. ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส่วนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ลงทะเบียนไม่เกิน 6 หน่วยกิต หากลงทะเบียนมากกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือหากลงทะเบียนมากกว่า 6 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องยื่นคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา และจัดส่งกองบริหารงานวิชาการดำเนินการต่อไป

3. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 5 วัน หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด การลงทะเบียนนั้นถือเป็นโมฆะ รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้จะไม่ปรากฎในระบบทะเบียนผลการศึกษา

4. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.reg.su.ac.th ต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาปกติจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา

5. การลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบออนไลน์ www.reg.su.ac.th ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา (หลังจากเปิดภาคการศึกษา 2 อาทิตย์)

6. การลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนจะลงได้ต่อเมื่อสาขาวิชาเปิดการเรียนการสอนให้ลงทะเบียนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น

7. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในช่วงระยะเวลาลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา และให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การคว้าอิสระต่อไปทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

 

 

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์ ( www.reg.su.ac.th )

regis00

 

3. ตัวอย่างการลงทะเบียน

3.1 เข้าสู่ระบบ : LOGIN ( www.reg.su.ac.th )

นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ www.reg.su.ac.th ก่อน โดยคลิกที่ เมนู “เข้าสู่ระบบ” จากนั้น ให้นักศึกษาใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน เมื่อใส่เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ”

regis01

 

3.2 ลงทะเบียน

เมื่อนักศึกษาทำการ login แล้ว คลิกที่เมนู “ลงทะเบียน” ด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน เมนูดังกล่าวจะปรากฎเมื่ออยู่ในช่วงลงทะเบียนเท่านั้น ป้อนรหัสวิชา กดปุ่ม Enter และคลิก “เลือก” กลุ่มเรียนให้ตรงกับตารางเรียน-ตารางสอน หากนักศึกษาต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม “[ลบ]” ด้านหลังรายวิชานั้น ๆ

regis02

 

เมื่อใส่รหัสวิชาเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” (ครั้งที่ 1) หน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียน และตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาได้เลือกไว้ เมื่อตรวจทานรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษากดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” (ครั้งที่ 2) และเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้

regis03


3.3 พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน

เลือกเมนู “ผลการลงการลงทะเบียน” และเลือกที่สัญลักษณ์ PDF พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินที่ธนาคาร

regis04

 

3.4 การตรวจสอบผลการลงทะเบียน

เลือกเมนู “ผลการศึกษา” เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (มีรายวิชาที่ลงทะเบียน)

regis05