อาจารย์ ดร.พีรียา  บุญชัยพฤกษ์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)
• M. Arch. Urban Design, มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)
• Master of Science in Advanced Architectural Studies, University College London, US (2555)
• Ph.D., (Urban form & Society), Space Syntax Laboratory, University College London, UK (2560)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2564 Crowd check  
2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลธุรกิจย่านสร้างสรรค์  
2562 Three-pronged sustainability assessment of ten towns in the vicinity of Bangkok, Thailand download
2562 Sustainability as a place brand position: a resident‑centric analysis of the ten towns in the vicinity of Bangkok download
2562 โครงการการพัฒนาระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลในเขตปริมณฑลอย่างสหวิทยาการ  
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2562 การศึกษาวิจัยแนวทางการฟื้นฟูเมืองและสร้างชุมชนใหม่รามอินทราโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  
2561 การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี download