ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท  แสงสีหนาท

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ., รังสิต (2542)
• สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง), ศิลปากร (2546)
• Ph.D., Joint Centre for Urban Design, Oxford Brookes University, UK. (2556)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 โครงการบริหารจัดการดําเนินการสํารวจและสังเคราะห์ศักยภาพ พื้นที่เป้าหมายสู่แนวทางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน 8 พื้นที่  
2565 Urban Ally  
2565 Urban Refabricating Allies: Re-fabrication Urbanism – Conference Proceedings  
2564 แนวทางการวางแผนรถโดยสารประจำทางในเขตศูนย์กลางเมือง กรณีศึกษาถนนพหลโยธิน  
2564 องค์ประกอบของสัณฐานซอยลัดและอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนเมือง  
2563 หลักวิธีและกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง  
2563 ถิ่นที่วิวัฒน์จากคลองลัดถึงซอยลัด ความเป็นเมืองที่ถูกปรับเปลี่ยนจากเมืองฐานน้ำสู่เมืองฐานบกของกรุงเทพ download
2562 โครงการออกแบบแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาภูมิทัศน์รอบโบราณสถานวัดกู่ป้าด้อม download
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล download
2561 การศึกษาวิจัยแนวทางการฟื้นฟูเมืองและสร้างชุมชนใหม่รามอินทราโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม download
2561 สำนึกต่อถิ่นที่กับสัณฐานต่างลักษณะในเมืองกรุงเทพ download
2561 อ่านอัตลักษณ์เมือง วิธีคิดว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรม ภูมิทัศน์ และถิ่นที่ download
2561 แนวทางในการฟื้นฟูเคหะชุมชนเก่า: กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามอินทรา
download
2561 อัตลักษณ์ทางสัณฐานวิทยาของเมืองกรุงเทพ download
2560 องค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูเมือง: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัย download
2560 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเมืองรามอินทรา download
2559 รูปสัณฐานซ้อนทับในย่านสุขุมวิท: ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ของเมืองกรุงเทพมหานคร download
2558 การประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดในสามเมืองสมุทร download
2559 คู่มือการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ download
2559 โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ download
2558 โครงการวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สีเขียวอย่างยั่งยืนสําหรับเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2558 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย: บทเรียนจากผลการประเมินในสามเมืองสมุทร download
2557 โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) download