รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)
• M. Phil., London School of Economics and Political Science, UK (2541)
• Ph.D., School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, UK (2550)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 ศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร: การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนา  
2566 เมืองเก่าราชบุรี: การศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา  
2565 โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร  
2565 โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน  
2564 โครงการออกแบบรูปรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  
2564 โครงการสร้างสรรค์ข้อมูลและเรื่องราวการท่องเที่ยวไทย สนองการตลาดแบบรู้ใจ  
2564 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IOT) ย่านรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ  
2562 แนวทางการจัดทำนโยบายการส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดทำผังชุมชน  
2562 เครื่องมือการผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์ดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง  
2562 โครงการวางแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าราชบุรี  
2562 โครงการวางแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี  
2562 โครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน  
2561 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาและออกแบบเชิงหลักการในการพัฒนาเมืองใหม่ รอบสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC  
2561 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขต นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
2561 โครงการผลักดันการจัดทำ ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน  
2561 โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการ อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง โดยทุนทางวัฒนธรรม  
2561 โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณเมืองเก่าลพบุรี  
2561 โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณเมืองเก่าราชบุรี  
2560 โครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์  
2560 กระบวนทัศน์การวางผังพระนครในพุทธศตวรรษที่ 24 download
2560 เศรษฐกิจการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที่ 1-5  
2560 ผังพระนคร ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  
2559 โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นและออกแบบขั้นแนวคิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
2559 ภูมิศาสตร์ของถนนในเมือง: เศรษฐกิจการเมืองของการตัดถนนในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี ค.ศ. 1782-1910  
2559 โครงการออกแบบวางผังเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ย่านแม่หาด เกาะเต่า  
2558 การวางผังแม่บทชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและการพัฒนาทางกายภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บางกะเจ้า 6 ตำบล จังหวัดสมุทรปราการ  
2558 การวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สีเขียวอย่างยั่งยืน สำหรับเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า  
2558 โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรจักรยานในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์  
2558 โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  
2558 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง  
2557 การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม download
2557 ศูนย์กลางพระนครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  
2557 ระบบนิเวศ ระบบการตั้งถิ่นฐาน กับนัยยะในการวางผังเมือง  
2556 Social Dimension of Architecture  
2556 บุคลาธิษฐานในธรรมชาติ  
2555 ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐาน  
2555 สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานที่บางกอก  
2554 โครงการจัดทำผังปรับปรุงพัฒนากายภาพชุมชนที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร 9 ชุมชน  
2554 ยูโทเปีย  
2554 จริยศาสตร์ของพื้นที่  
2553 โครงการจัดทำแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารตึกแถวเก่า ย่านหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร  
2552 โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์การผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
2552 “Controlling Fast-Growing Urban Region