ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา  สุทธสุภา

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• ภ.สถ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
• M.C.R.P., University of Texas (Arlington), USA (2533)
• Ph.D. (Urban and Regional Science), Texas A&M University, USA (2537)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2567 ความร่วมมือที่ยั่งยืน: การประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการชุมชน เชิงนิเวศในภาคเหนือของไทย download
2567 มุมมองของผู้คนที่มีต่อธรรมชาติ: พื้นฐานการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม download
2567 การสํารวจและจัดทําแผนที่ระบุตําแหน่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา download
2565 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 264 532 พฤติรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม  
2564 Land-Use Readjustment For Roi Et Government Centre, Thailand. download
2564 Redevelopment of Huai Khwang Housing Project Responsive to Users' Spatial Behaviors. download
2564 Land-Use Readjustment For Roi Et Government Centre, Thailand, in The 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS, 30 August - 3 September 2021, Prague (Czech Republic) download
2564 Redevelopment of Huai Khwang Housing Project Responsive to Users' Spatial Behaviors , in The 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS, 30 August - 3 September 2021, Prague (Czech Republic) download
2564 Actual Condition of Land Use and Cognition of Community Stakeholders in Tourist site around Grand Palace in Bangkok -Case Study in Banglumphu and Tha Tian, Rattanakosin Island- download
2563 การทดลองออกแบบรูปด้านหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด download
2563 ศึกษาการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ ย่านเมืองเก่าสงขลา download
2563 Identity on the Facade of Roi Et Provincial Hall download
2562 Perception of Local Identity to Roi-et Provincial Hall download
2561 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง  
2561 คุณลักษณะและรูปแบบการใช้งานพื้นที่ว่างสาธารณะเพื่อกิจกรรมการค้าและบริการในย่านพาณิชยกรรมเมืองตรัง download
2560 แนวคิดและองค์ประกอบของชุมชนเมืองสร้างสรรค์ ตามลักษณะท้องถิ่นในประเทศไทย download
2560 Colours Convey Lanna Identity in Lamphun and Chiang Mai Area download
2560 The Preferences of Foreigner Tourists for the Environment In Front of Ngan Gate of the Hue Citadel in Hue City, Vietnam. download
2558 การประเมินการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) download
2558 การวางผังแม่บทชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและการพัฒนาทางกายภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บางกะเจ้า 6 ตำบล จังหวัดสมุทรปราการ  
2558 การวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สีเขียวอย่างยั่งยืน สำหรับเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า  
2558 โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  
2558 การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สีเขียว download