ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำธร  กุลชล

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2513)
• Diploma (Housing, Planning & Building), Bouwcentrum, Netherlands (2519)
• Master of Architecture (Urban Design), Kent State University, Ohio, USA (2516)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง. download
2565 โครงการบริหารจัดการดำเนินการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เป้าหมายสู่แนวทางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จำนวน 8 พื้นที่  
2565 Urban Ally  
2564 ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์ ของถนนราชดำเนิน  
2563 แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับชุมชนสูงอายุ  
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2561 แนวทางในการฟื้นฟูเคหะชุมชนเก่า: กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามอินทรา  
2560 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเมืองรามอินทรา  
2559 การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนชนบทไทย: กรณีศึกษาตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และตำบลสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี  
2558 การประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดในสามเมืองสมุทร  
2557 โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)  
2556 โครงการจัดทำเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ เมืองสุขภาพ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์