อาจารย์ลัษมณ  ไมตรีมิตร

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
• Master of Landscape Architecture, University of Illinois at Urban-Champaign, USA (25..)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 กระบวนการเลือกที่ตั้งพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ download
2565 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการสำหรับการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 250 ปี (ระยะที่ 2)  
2564 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการสำหรับการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 250 ปี (ระยะที่ 1)  
2564 โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์ download
2564 น้ำในภูมิทัศน์วัฒนธรรมจำปาสัก download