อาจารย์นวีภาพ  ทักษยศ

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)
• ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2565 การพัฒนาที่ดินบราวน์ฟิลด์ในประเทศไทย (Brownfield Redevelopment in Thailand) download
2565 Research Center for Excellence Landscape Design download
2564 โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์ download
2563 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา download
2563 Master Plan for New Lampang Terminal download
2563 TOPOGRAPHY GARDEN download
2563 JA HOUSE download
2562 WW House  
2562 แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทางเลียบชายทะเล  
2562 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติร.๙  
2561 โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560: ตลาดคลองบางหลวง  
2561 โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตลาดพลู  
2561 โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลาดนางเลิ้ง  
2560 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเมืองรามอินทรา  
2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ดุสิต : ศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์  
2560 เรือนพระกรรมสักขี - เรือนพระสุรภี : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
2560 แผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2560 แผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2560 โครงการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อำเภอเมืองเพรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2559 คู่มือแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์  
2559 โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์