อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์  เมืองศรี

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
• ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
• Ph.D. (Landscape Architecture) Lincoln University, NZ (2567)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ดุสิต : ศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์  
2560 เรือนพระกรรมสักขี - เรือนพระสุรภี : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
2560 แผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2560 แผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2560 โครงการจััดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อำเภอเมืองเพรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2559 โครงการออกแบบปรัับปรุงภูมิทัศน์สักขีและเรือนสุรภี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
2559 โครงการศึึกษาอาคารประหยัดพลังงานหรืออาคารเขียวสำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
2559 โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์  
2559 คู่มือแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์  
2558 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เพื่อนันทนาการ  
2558 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
2558 ศูนย์ศึกษาเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน  
2557 โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)  
2556 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางกายภาพและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ดุสิต  
2556 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร